Altres serveis

Som especialistes en estudiar les relacions entre la localització de les activitats i la mobilitat, així com en avaluar l'eficiència social i econòmica de les decisions sobre emplaçament d'activitats.

Estudis, dictàmens
i diagnòstics per a:

  • Avaluar l'eficiència de la localització d'una activitat, en relació a l'accessibilitat i la mobilitat.
  • Establir pautes per optimitzar la implantació de centres de serveis i d'activitat econòmica.
  • Analitzar els efectes del planejament urbanístic i sectorial sobre les condicions d'accessibilitat.
  • Realitzar la prospectiva sobre localitzacions en relació al transport, la mobilitat i / o l'accessibilitat.
  • Estimar els costos directes i indirectes i les oportunitats (externalitats), derivats d'actuacions en termes de mobilitat i accessibilitat.
  • Diagnosticar el nivell de "seguretat" en les xarxes de desplaçaments urbans i metropolitans (transport i espai públic).
  • Proposar alternatives a "escenaris i models de mobilitat" i avaluar els impactes sobre el valor dels actius fixos i sobre l'oferta de serveis i la productivitat d'aquests actius.
  • Proposar alternatives a "escenaris i models de mobilitat" i avaluar els impactes sobre el valor dels actius fixos i sobre l'oferta de serveis i la productivitat d'aquests actius.